Jaarstukken 2018

Voorwoord

De begroting 2018 was de laatste van het vorige college. De jaarrekening 2018 is dan ook nog geen terugblik op de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022, maar blikken terug op de begroting 2018.

Positief financieel beeld
We zijn de nieuwe bestuursperiode begonnen met een positief huishoudboekje en Heusden sluit 2018 dan ook af met een flinke plus. De jaarrekening 2018 laat een positief saldo zien van € 2,9 miljoen. Daarvan bestaat € 1 miljoen uit niet bestede budgetten, waarvan het college voorstelt die in 2019 alsnog te gebruiken. We houden dan een positief saldo over van bijna € 1,9 miljoen. De algemene reserve blijft boven het, door de gemeenteraad vastgestelde, minimum van € 10 miljoen ook in meerjarig perspectief. Heusden heeft haar huishoudboekje dus nog steeds op orde.

Enkele cijfers
Het positieve saldo komt vooral door hogere legesopbrengsten. Daarnaast zijn  lagere personeelskosten, met name door minder inhuur van externen, en lagere kosten voor kinder- en buitenschoolse opvang redenen voor het positieve saldo.
Wat betreft het sociaal domein zijn de kosten voor jeugdzorg flink gestegen, maar dat wordt gecompenseerd door het voordelige saldo van Baanbrekers. Dus storten we per saldo € 635.000 in de reserve Sociaal Domein.
Er is een tekort op de inzameling van huishoudelijk restafval. Omdat hiermee de reserve langer dan vier jaar negatief zou zijn, stelt het college voor om van het resultaat € 237.000 te storten in de reserve Egalisatie Afvalstoffenheffing. Deze zal daarmee in 2023 positief sluiten op basis van de begroting 2019. Wanneer het saldo van de egalisatiereserve voldoende positief is zal de tijdelijke aanvulling worden teruggestort ten gunste van de Algemene Reserve.

Kijkend naar de toekomst
Het is prettig dat de jaarrekening 2018 positief is. We verwachten namelijk voor de komende jaren minder gunstige cijfers. In de Voorjaarsnota gaan we hier uitgebreid op in.
Veel inwoners vinden dat het, zeker wat betreft de openbare ruimte, wel een onsje meer mag dan het principe ‘heel en veilig’ uit de crisisjaren. Het vorige college wilde met de begroting 2018 een gezonde financiële basis nalaten voor de bestuursperiode 2018-2022 en is daarin geslaagd. Dat betekent dat we ons kunnen richten op de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022 “Heusden. Samen. Doen.”

ga terug