Jaarstukken 2018

EMU-saldo

EMU-saldo

Berekening EMU-Saldo
(bedragen * € 1.000)

T-1

T

T

T+1

Jaar

2017

2018

2018

2019

Omschrijving

Volgens Jaarrekening 2017

Volgens begroting 2018

Volgens jaarrekening 2018

Volgens primaire begroting 2019

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-2.473

-1.761

-3.783

-2.166

Mutatie (im)materiële vaste activa

7.856

14.451

3.638

8.857

Mutatie voorzieningen

196

-32

944

-825

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-17.864

-741

-9.421

9.346

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

7.731

-15.503

2.944

-21.194

ga terug