Jaarstukken 2018

Balans per 31 december

Balans per 31 december

(bedragen * € 1.000)

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

                                     80

                                       9

Materiële vaste activa

                            85.773

                            82.206

Financiële vaste activa

                            16.138

                            16.454

Vlottende activa

Voorraden

                            58.799

                            68.220

Uitzettingen

                            16.172

                            19.888

Liquide middelen

                               1.552

                                  910

Overlopende activa

                               4.475

                               4.495

Balanstotaal activa

                          182.990

                          192.182

Vaste passiva

Eigen vermogen

                            32.626

                            28.844

Voorzieningen

                               3.685

                               2.742

Vaste schuld

                          131.708

                          139.515

Vlottende passiva

Vlottende schuld

                            14.351

                            20.404

Overlopende passiva

                                  618

                                  677

Balanstotaal passiva

                          182.990

                          192.182

ga terug