Jaarstukken 2018

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven

Jaarrekening 2018

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

7.863

3.967

-3.896

Openbare orde en veiligheid

3.157

12

-3.144

Verkeer en vervoer

4.068

553

-3.515

Economie en recreatie

13.102

9.737

-3.365

Onderwijs

3.384

629

-2.756

Sport en cultuur

7.296

1.600

-5.696

Sociaal domein

41.518

11.883

-29.635

Milieu en afval

8.210

8.026

-184

Bouwen en wonen

17.931

16.201

-1.730

Algemene dekkingsmiddelen

2.682

68.541

65.859

Overhead

9.923

894

-9.029

Heffing VPB

0

0

0

Onvoorzien en overige stelposten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

119.134

122.043

2.909

ga terug