Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft het verband aan tussen de weerstandscapaciteit waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken en de risico’s waarvoor geen dekkingsmaatregelen zijn getroffen. Met de weerstandscapaciteit bedoelen we de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt en kan beschikken om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht in hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. We onderscheiden de incidentele weerstandscapaciteit (voor opvang van incidentele financiële tegenvallers) en de structurele weerstandscapaciteit (voor de opvang van structurele financiële tegenvallers). Dit onderscheid zegt iets over de aard van het risico; zorgt het risico voor een éénmalig nadeel als het zich voordoet of heeft het risico structurele financiële consequenties? Omdat structurele risico’s niet jaren achtereen ten laste kunnen worden gebracht van het weerstandsvermogen, is voor de dekking uit de weerstandscapaciteit ieder risico incidenteel. Indien een risico zich structureel voordoet, zullen er binnen de reguliere begroting middelen moeten worden opgenomen om een structurele tegenvaller op te vangen.
Risico’s waarvoor voorzieningen zijn gevormd (zoals verliesgevende bouwgrondexploitaties) of waarvoor verzekeringen kunnen worden afgesloten vallen buiten het doel van deze paragraaf. Twee maal per jaar (bij de opstelling van de begroting en de jaarrekening) worden de risico’s geïnventariseerd en wordt een risicoprofiel opgenomen. Op deze manier is het risico in de tijd te volgen en geven de profielen bij elk risico aan hoe het risico zich ontwikkelt. Daarnaast kwantificeren we de beschikbare weerstandscapaciteit.

ga terug