Jaarstukken 2018

Jaarrekeningresultaat

Jaarrekeningresultaat

Het jaarrekeningresultaat voor 2018 bedraagt € 2.909.000 voordelig. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2019 te kunnen besteden, hierop in mindering worden gebracht, bedraagt het resultaat uit de ‘reguliere’ exploitatie € 1.895.000.

Samenvatting rekeningresultaat 2018

Bedrag (€)

Voorlopig saldo na begrotingswijzigingen 2018

30.000

Voordelen JR 2018

2.398.000

Nadelen JR 2018

-412.000

Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig

893.000

Saldo

2.909.000

Na de tweede berap was het verwachte begrote saldo € 173.000. De begrotingswijziging van de exploitatiebijdrage voor ’t Run van € 150.000 moet hier nog op gemuteerd worden en dan blijft er, behoudens enkele kleine mutaties, een saldo van € 30.000 over. Onderstaand staan de grootste voor- en nadelen (verschillen > € 60.000). Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.

Analyse rekeningresultaat 2018 voordelen

Bedrag (€)

Voordeel door niet bestede budgetten (alsnog uit te geven in 2019)

1.014.000

Hogere legesopbrengsten

315.000

Lagere personeelskosten

290.000

Lagere kosten kinder- en voorschoolse opvang

149.000

Hogere inkomsten algemene uitkering

126.000

Lagere kosten Overhead

112.000

Voordeel Omgevingsdienst

100.000

Vrijval verliesvoorziening grondexploitaties

93.000

Voordeel regionaal meld- en coördinatiepunt  voortijdige schoolverlaters en jeugdwerkloosheid

70.000

Lagere kosten Steenenburg

65.000

Opbrengsten extra cyclus zwemlessen (4 in plaats van 3)

64.000

Totaal voordelig

2.398.000

Analyse rekeningresultaat 2018 nadelen

Bedrag (€)

Doorberekende uren grondexploitaties en kredieten

-412.000

Totaal nadelig

-412.000

Voor het sociaal domein is per saldo een positieve storting in de reserve Sociaal Domein gedaan. Voor de jeugdzorg is uitgegaan van de herijkte begroting 2018 inclusief een bedrag voor nakomende kosten. Het in totaal forse nadeel op de jeugdzorg wordt binnen het programma gecompenseerd door het voordeel van Baanbrekers waardoor per saldo een storting van € 635.000 in de reserve Sociaal domein wordt gedaan.

Resultaatbestemming

In het voorstel tot resultaatbestemming zijn een tweetal posten opgenomen.  Zo is er een nadelig resultaat op de inzameling van huishoudelijk restafval. Omdat hiermee de reserve meerjarig negatief is, is het voorstel om als tijdelijke aanvulling een bedrag van € 237.000 te storten in de reserve Egalisatie Afvalstoffenheffing. Deze zal daarmee in 2023 positief sluiten op basis van de begroting 2019. Wanneer het saldo van de egalisatiereserve voldoende positief is zal de tijdelijke aanvulling worden teruggestort en dan ten gunste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Tot slot zijn bij de decembercirculaire 2018 middelen toebedeeld ten behoeve van de informatieplicht energiebesparende maatregelen en de implementatie van de richtlijn EED( € 14.000). Het voorstel is deze middelen in 2019 voor de genoemde activiteiten te bestemmen.

ga terug