Jaarstukken 2018

Sport en cultuur

Beschrijving

Sport en cultuur dragen bij aan de individuele ontplooiing en sociale samenhang in de gemeente. Binnen de gemeente zijn vele verenigingen, instellingen en bedrijven actief op het gebied van sport en cultuur. De gemeente stimuleert en faciliteert dit onder andere door middel van subsidieverlening en het beschikbaar stellen van accommodaties. Hiermee worden verenigingen en instellingen in stelling gebracht om in eigen verantwoordelijkheid activiteiten te organiseren. Op het vlak van cultuur kan gedacht worden aan het ondersteunen van de (amateur)kunsten en het in standhouden van het cultureel erfgoed. Voor wat betreft sport (en bewegen) kan gedacht worden aan het bevorderen van sportbeoefening, beschikbaar stellen en in stand houden van verschillende sportaccommodaties en het verzorgen van aanbod in zwembad die Heygrave

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 7.695
Gerealiseerd € 7.296
Afwijking € 399
ga terug