Jaarstukken 2018

Economie en recreatie

Beschrijving

De gemeente stimuleert de realisatie van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een evenwichtige arbeidsmarkt. Het economisch beleid richt zich op duurzame economische ontwikkeling. De belangrijkste sectoren voor de gemeente Heusden zijn:

  • Business-to-business (waaronder de metaalindustrie)
  • Vrijetijdssector en horeca
  • Detailhandel
  • Land- en tuinbouw

Lokaal beleid wordt gemaakt in samenspraak met lokale ondernemers en organisaties. Op subregionaal niveau wordt een gezamenlijk economisch programma voor de Langstraat opgesteld met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk. Regionaal wordt zowel binnen de regio Noordoost Brabant als de regio Hart van Brabant samengewerkt.
Verder omvat dit programma het duurzaam in stand houden van openbaar groen, bos, landschapselementen, bermen en waterpartijen binnen de gemeente en dat van de gehele openbare ruimte. De streefkwaliteit wordt vastgelegd in beleids- en beheerplannen. Het beheer en onderhoud wordt verricht in een optimale prijs-kwaliteitverhouding en met een actieve inbreng van burgers.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 16.506
Gerealiseerd € 13.102
Afwijking € 3.404
ga terug