Jaarstukken 2018

Openbare orde en veiligheid

Beschrijving

In Heusden focussen we ons op onderwerpen die de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burger rechtstreeks beïnvloeden, zoals het tegen gaan van overvallen, inbraken en diefstallen. Maar ook het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, intimidatie, overlast en verloedering is een speerpunt. Het programma Openbare Orde en Veiligheid levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en aan veilige evenementen en horeca. Daarnaast liggen er fundamentele taken bij de bestrijding van rampen en crises.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.063
Gerealiseerd € 3.157
Afwijking € -94
ga terug