Jaarstukken 2018

Overzicht eenmalige baten en lasten

Overzicht eenmalige baten en lasten

Op grond van artikel 28 van het BBV dient in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de incidentele baten en lasten te worden opgenomen. In het boekjaar zijn de navolgende van belang zijnde incidentele baten en lasten verantwoord:

Taakveld

Omschrijving

 Bedrag       31-12-2018

Baten:

Programma 1

003

Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen

2.037.000

Programma 4

320

Winstneming voor bedrijven terreinen (’t Hoog I en Dillenburg)

259.000

320

Er is sprake van een vrijval uit de verliesvoorziening inzake ’t Hoog II

1.180.000

Algemene dekkingsmiddelen

005

Slotuitkering Intergas

117.000

007

Algemene uitkering afwikkeling voorgaande jaren

64.000

Totaal:

3.657.000

Lasten:

Programma 1

001

Storting voorziening wachtgeld wethouders

202.000

001

Storting voorziening pensioenen wethouders

31.000

003

Kosten verkoop gemeentelijke eigendommen

110.000

003

 Vergoeding Post NL

52.000

Programma 2

120

Kosten ruiming explosieven

42.000

Programma 3

210

Kosten duurzaam veilig/60 km zone Elshout

28.000

340

Programma 4
Viering 7 eeuwen Heusden

154.000

Programma 9

820

Storting verliesvoorziening bouwgrondexploitaties

1.094.000

Overhead/algemene dekkingsmiddelen

010

Storting voorziening dubieuze debiteuren

51.000

010

Storting algemene reserve netto verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen

1.831.000

Totaal:

3.595.000

ga terug