Jaarstukken 2018

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rekening 2018

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1.

Bestuur en beheer

0.1

Bestuursorganen

2.503

-2.503

0.2

Burgerzaken

1.530

-769

-761

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.820

-2.938

1.119

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

179

-147

-31

2.

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.172

-2.172

1.2

Openbare orde en veiligheid

985

-12

-972

3.

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

7

-66

59

2.1

Verkeer en vervoer

3.867

-365

-3.502

2.2

Parkeren

49

-13

-36

4.

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

22

-39

17

3.1

Economische ontwikkeling

183

-183

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.169

-9.250

1.081

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

66

-29

-38

3.4

Economische promotie

637

-356

-281

5.5

Cultureel erfgoed

340

-340

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

3.341

-63

-3.278

5.

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.515

-13

-1.502

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.344

-584

-760

6.

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

399

-399

5.2

Sportaccommodaties

3.690

-1.200

-2.490

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

1.576

-85

-1.491

5.4

Kunst

356

-35

-321

5.6

Media

1.004

-201

-802

7.

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.443

-231

-3.212

6.2

Wijkteams

1.544

-1.544

6.3

Inkomensregelingen

10.461

-9.190

-1.271

6.4

Begeleide participatie

1.406

-1.406

6.5

Arbeidsparticipatie

4.268

-4.268

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.471

-39

-1.432

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.751

-455

-6.296

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.998

-6.998

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

382

-382

6.82

Jeugd individuele voorziening natura

801

-801

7.1

Volksgezondheid

1.405

-13

-1.392

8.

Milieu en afval

7.2

Riolering

3.059

-3.340

281

7.3

Afval

4.101

-3.828

-273

7.4

Milieubeheer

921

-18

-904

9.

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

739

-131

-608

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

15.679

-14.763

-916

8.3

Wonen en bouwen

1.137

-1.193

55

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

2.175

-3.971

1.796

0.61

OZB woningen

301

-5.690

5.389

0.62

OZB niet-woningen

53

-2.532

2.479

0.64

Belastingen overig

153

-303

150

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

-53.004

53.004

0.8

Overige baten en lasten

-944

944

Overhead

0.4

Overhead

9.923

-894

-9.029

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

6.210

-5.337

-873

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

119.134

-122.043

2.909

ga terug