Jaarstukken 2018

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

In artikel 25 van het BBV is bepaald dat in de programmaverantwoording een overzicht wordt opgenomen van de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder worden in dit verband verstaan: de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel.  

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Saldo

(x € 1.000)

2018

2018

2018

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

- onroerende zaakbelasting

354

8.222

7.868

- belastingen overig

153

303

150

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

0

53.004

53.004

Treasury/financieringsfunctie

2.175

3.971

1.796

Overige baten en lasten

0

944

944

Totaal:

2.682

66.444

63.762

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is

De gemeentelijke belastingen worden toegelicht in de paragraaf ‘lokale heffingen’. Daar wordt ingegaan op de gerealiseerde opbrengst, de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Betreft de inkomsten die via de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanuit het Rijk worden ontvangen. De raming wordt gedurende het jaar bijgesteld op basis van circulaires. Naast de ontvangen uitkeringsbedrag in het rekeningjaar, bevat de realisatie ook een positieve afrekening over voorgaande jaren.

Treasury/financieringsfunctie

Hieronder vallen de kosten en baten die te maken hebben de financieringsstromen zoals het afsluiten van geldleningen en ontvangen rente van leningen alsmede het financieringsresultaat.
Hieronder vallen ook het uitgekeerde dividend door de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en de winstuitkering die ontvangen is van de HNG (Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten).

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder dit item zijn opgenomen de (incidentele) baten en bestaat voornamelijk uit de calculatorische BTW op de gemeentelijke diensten en producten i.v.m. de kostendekkendheid (reiniging, riolering en afval) en incidentele inruilopbrengsten van voertuigen van de buitendienst.

ga terug