Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2017

Begroot 2018 primitief

Begroot 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

5.637

2.902

-2.734

5.958

2.898

-3.060

6.555

4.315

-2.239

6.031

3.855

-2.176

Openbare orde en veiligheid

3.278

79

-3.199

2.995

10

-2.985

3.063

10

-3.052

3.157

12

-3.144

Verkeer en vervoer

3.268

332

-2.936

3.497

232

-3.265

4.243

326

-3.918

3.922

443

-3.479

Economie en recreatie

17.029

11.734

-5.295

19.804

15.054

-4.750

15.732

11.198

-4.534

12.759

9.737

-3.022

Onderwijs

2.982

571

-2.412

3.147

459

-2.688

3.134

520

-2.614

2.859

597

-2.262

Sport en cultuur

6.501

1.257

-5.244

6.753

1.339

-5.414

7.391

1.456

-5.935

7.025

1.521

-5.503

Sociaal domein

37.401

9.548

-27.853

37.710

9.121

-28.589

39.202

9.872

-29.330

38.929

9.928

-29.000

Milieu en afval

8.167

7.457

-710

7.395

7.317

-78

8.123

7.267

-856

8.081

7.186

-895

Bouwen en wonen

16.884

16.518

-365

7.379

7.050

-329

11.458

11.045

-413

17.555

16.087

-1.468

Algemene dekkingsmiddelen

3.217

64.723

61.506

3.500

65.889

62.389

2.730

66.366

63.636

2.682

66.444

63.762

Overhead

9.207

922

-8.285

9.570

98

-9.472

11.076

2.105

-8.971

9.923

894

-9.029

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stelposten en onvoorzien

Saldo voor reserves

113.571

116.044

2.473

107.706

109.467

1.761

112.705

114.479

1.774

112.924

116.706

3.783

Mutaties reserves

4.622

4.140

-481

2.054

423

-1.630

6.080

4.336

-1.744

6.210

5.337

-873

Rekeningresultaat

118.193

120.184

1.991

109.760

109.890

130

118.785

118.815

30

119.134

122.043

2.909

ga terug