Jaarstukken 2018

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

De navolgende mutaties in de reserves worden in het kader van de voorschriften (art 28 lid d BBV) als structureel beschouwd:

Reserve

Mutatie

Toevoeging

Onttrekking

Reserve kapitaallasten

jaarlijkse onttrekking

59.000

Reserve verkoop aandeel  Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG)

jaarlijkse onttrekking

29.000

Reserve onderhoud openbare gebouwen

egalisatie lasten

112.000

Reserve onderhoud sportgebouwen

egalisatie lasten

72.000

Reserve onderhoud schoolgebouwen

egalisatie lasten

31.000

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

egalisatie lasten

582.000

Reserve BTW compensatiefonds

jaarlijkse onttrekking

37.000

Reserve onderhoud wegen

egalisatie lasten

109.000

Reserve baggeren

egalisatie lasten

100.000

Reserve bijdrage GOL bedrijven

jaarlijkse toevoeging

117.000

Reserve Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs (IHP)

egalisatie lasten

525.000

ga terug