Jaarstukken 2018

Onvoorzien

Onvoorzien

De post onvoorzien is in 2018 niet ingezet. Door het jaar heen vinden, naast eventuele incidentele raadsbesluiten, alleen via de bestuursrapportages aanpassingen van de post onvoorzien plaats. In de tweede bestuursrapportage is de post onvoorzien afgeraamd ten gunste van het saldo.

(Bedragen x €1.000)

Onvoorzien

Primaire begroting 2018

230.000

Vrijval onvoorziene uitgave 2e bestuursrapportage

-/- 230.000

Restant saldo

0

ga terug