Jaarstukken 2018

Milieu en afval

Beschrijving

Het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid, milieu en afval is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering. De gemeente voert regie op terreinen als afval, geluid, bodem, luchtkwaliteit, duurzaamheid, water en riolering, hondenoverlast en natuur- en milieucommunicatie.
Daarnaast voert de gemeente als bevoegd gezag de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken uit op deze terreinen. Een aantal van deze taken zijn (verplicht) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.252
Gerealiseerd € 8.210
Afwijking € 42
ga terug