Jaarstukken 2018

Overzicht budgetoverhevelingen

Overzicht budgetoverhevelingen

Inleiding

Budgetoverhevelingen hebben betrekking op:

  • budgetten voor activiteiten die in het afgelopen jaar niet tot uitvoering zijn gekomen om uiteenlopende redenen; deze niet bestede budgetten hebben een positieve invloed op het exploitatieresultaat gehad ten opzichte van de begroting;
  • budgetten die worden afgedekt door hiertoe aangewezen reserves; dit zijn budgetoverhevelingen zonder effect op het exploitatieresultaat.

De dekking komt deels (€ 597.500) uit reserves en voor het resterende deel (€ 1.013.500) via de resultaatbestemming (die in 2019 wordt onttrokken uit de algemene reserve). Om te voorkomen dat genoemde lasten in 2019 als ongedekte uitgaven tot uiting komen, wordt evenals voorgaande jaren voorgesteld de betreffende budgetten via een afzonderlijk beslispunt rondom de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2018 voor uitvoering in 2019 beschikbaar te stellen. Er hoeft dan in 2019, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid, geen apart raadsbesluit meer te worden genomen.

Overzicht budgetoverhevelingen

Omschrijving

Overheveling

Ten laste van resultaat

Dekking uit reserves

Leveren en plaatsen beschoeiing

           68.000

     68.000

Onderzoek stadswallen

           75.000

     75.000

Buurt bestuurt hedikhuizen

           20.000

     20.000

Voorbereiding c.q. maatregelen fietsveiligheid Tuinbouwweg

           50.000

     50.000

Invoering BIG en AVG

           35.000

     35.000

Statushouders, proces van huisvesting tot participatie en integratie 2019

         274.000

   274.000

ISMS-systeem. (Information Security Management system)

           20.000

     20.000

Renovatie De Voorste Venne

         160.000

   160.000

Datagedreven werken

           53.000

     53.000

Herinrichting Woonwagenlocatie

           93.500

     93.500

Onderhoudsvoorziening gem. gebouwen

         165.000

   165.000

Aanjager zorg en veiligheid

         150.000

 150.000

Eenmalige bijdrage aankoop en verbouwing kerk Herpt

         250.000

 250.000

Herstructurering bedrijventerrein

         197.500

 197.500

Totaal

      1.611.000

1.013.500

 597.500

Overhevelingen ten laste van het resultaat

Leveren en plaatsen beschoeiing (€ 68.000)
In 2018 was voor de levering en plaatsing van de beschoeiing € 90.000 beschikbaar. Het hiervan niet besteedde deel in 2018 wordt overgeheveld. Daarvan is voor € 22.000 materiaal ingekocht. Omdat de vestingwallen op diverse plaatsen verzakkingen laat zien is medio 2018 ambtelijk in overleg met portefeuillehouder besloten eerst te achterhalen wat de oorzaak is van het afschuiven van talud gedeelten. Dit mede om de veiligheid op termijn te kunnen waarborgen. Eind 2018 is de aanbesteding van het onderzoek afgerond en de 1e helft van 2019 wordt het onderzoek naar de opbouw van de stadswallen afgerond. Om deze reden is vervolgens de plaatsing en verdere levering uitgesteld. Het voorstel is het resterende bedrag uit 2018 over te hevelen naar 2019.

Onderzoek stabiliteit stadswallen (€ 75.000)
Bij de eerste berap 2018 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de stabiliteit van de stadswallen. Na het aanbestedingstraject voor het uitvoeren van het onderzoek (dat langer geduurd heeft) bleek de aanneemsom van de inschrijvingen hoger dan het budget wat ervoor geraamd was, namelijk € 142.000 terwijl met € 75.000 rekening was gehouden. Het college heeft op 18 december 2018 besloten de meerkosten op te nemen in de 1e berap 2019 zodat het budget verhoogd kan worden met € 67.000. Het voorstel is het resterende bedrag uit 2018 over te hevelen naar 2019.

Herinrichting woonwagenlocatie Sportlaan Drunen, Parallelweg Heesbeen en Nassaulaan Vlijmen (€ 93.500)
Nassaulaan Vlijmen - In 2018 is gewerkt aan het verzamelen van informatie en aan de afstemming met bewoners aan de Nassaulaan Vlijmen. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de herinrichting dat eind 2018 door de raad is vastgesteld. Uitvoering vindt in 2019 plaats.

Sportlaan Drunen - De herinrichting van de Sportlaan is volgens de oorspronkelijk ingezette koers opgepakt, nadat het niet meer uitgeven en daarmee actief reduceren van standplaatsen op de locatie door bewoners is aangekaart bij het College voor de Rechten van de Mens. De koers is gericht op een brandveilige herinrichting en privatisering onder voorbehoud van toetsing in het kader van de wet Bibob. De uitvoering hiervan is in de loop van 2018 hervat. Momenteel lopen gesprekken met kandidaten voor de beschikbare standplaatsen en de informatie die onder meer in het kader van Bibob wordt vereist. In de loop van 2019 is duidelijk of alle kandidaten de standplaats in eigendom/erfpacht kunnen krijgen en hoe omgegaan wordt met eventuele uitgifte van standplaatsen, mochten één of meer huishoudens niet kunnen kopen/erfpachten.

Parallelweg Heesbeen - In Heesbeen is naar aanleiding van het feit dat bewoners door de hoogte van de lening in relatie tot de Nationale Hypotheek Garantie geen volledige hypotheek konden krijgen een aantal gesprekken gevoerd en gezocht naar een passende en op lange termijn houdbare oplossing die op instemming van alle betrokken partijen kan rekenen.

Het voorstel is om voor deze drie locaties een bedrag van € 93.500 over te hevelen naar 2019.

Buurt bestuurt Hedikhuizen (€ 20.000)
Naar aanleiding van de inspanningen van Buurt Bestuurt Hedikhuizen bij het tot stand komen van hun: “Plan de Campagne en burgerbegroting Hedikhuizen 2017 – 2025” is voor de jaren 2018 t/m 2021 een bedrag van € 20.000,- per jaar opgenomen in de begroting. Met dit bedrag kan Hedikhuizen uitvoering geven aan de actiepunten in hun “Plan de Campagne”, waaronder de realisatie van een multifunctionele ontmoetingsruimte en van duurzame energievoorzieningen. Bij de beschikbaarstelling van het budget is aangegeven dat wanneer een project het beschikbare budget overstijgt, middelen ofwel overgeheveld kunnen worden naar het volgend jaar, dan wel naar voren gehaald kunnen worden.

Voorbereiding c/q/ maatregelen fietsveiligheid Tuinbouwweg (€ 50.000)
De raad heeft op 16 december 2014 besloten het beschikbare onderzoeksbudget beschikbaar te houden voor de voorbereiding of aanleg van maatregelen die de fietsveiligheid op de Tuinbouwweg bevorderen. De eerste fase is in november 2014 uitgevoerd en betreft de aanleg van een drietal snelheidsremmende maatregelen. De tweede fase is de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de D’Oultremontweg en het verbreden van het fietspad Lipsstraat. Deze werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd. In relatie tot een nieuw GVVP en de GOL-maatregelen is gekeken naar welke fietsvoorzieningen op de Tuinbouwweg wenselijk zijn. In het coalitie programma 2018-2022 staat opgenomen om de Tuinbouwweg te voorzien van een veilige fietsverbinding met vrij liggende fietspaden tussen Elshout en Haarsteeg. Eind februari 2019 zal een bestuursopdracht voor het vrij liggende fietspad Tuinbouwweg aan het college worden aangeboden om vervolgens te kunnen starten met de voorbereiding.

Invoering BIG en AVG (€ 35.000)
Per 1 april 2019 wordt de uitvoering van de BIG en de AVG ingebed in de organisatie door invulling van beschikbaar gestelde vacature-ruimte. Tot nu toe heeft voor de invoering van BIG en AVG inhuur plaatsgevonden. De implementatie heeft iets meer tijd gevraagd dan vooraf gedacht. Mede door tussentijdse praktische vragen waar direct op moest worden ingespeeld en onderhandelingen ten behoeve van verwerkersovereenkomsten die meer tijd hebben gevraagd. Hierdoor zijn nog niet alle activiteiten gereed en hiervoor is nog zo’n 3 maanden nodig. Overigens is de algehele lijn m.b.t. de informatiebeveiliging en privacy adequaat te noemen. Mooie bijkomstigheid is dat de voorzetting van deze inhuur ook zorgt voor een soepele overgang tot 1 april 2019 .

Statushouders, proces van huisvesting tot participatie en integratie 2019 (€ 274.000)
Voor een continuering van de uitstroom van statushouders naar scholing en/of werk is het van belang om ook in het tussenjaar 2019 en tot de start van het nieuwe inburgeringsstelsel te blijven investeren in trajecten op maat. Op 11 december 2018 heeft het college besloten om via maatschappelijke begeleiding door Stichting Vluchtelingenwerk, het aanbod van HOB-trajecten door Baanbrekers en de inburgering+ trajecten in de regio, invulling te blijven geven aan het proces van huisvesting tot participatie en integratie van statushouders. Om hieraan invulling te kunnen geven wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 274.000 over te hevelen naar 2019.

Aanschaf ISMS-systeem (€ 20.000)
Om grip te krijgen en te houden op informatiebeveiliging is het plan een managementsysteem voor informatiebeveiliging aan te schaffen. Daarbij gaan we uit van de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act). Het gaat hierbij om dreigingen van buitenaf én om behoeften van binnenuit. Wat is bedrijfskritiek en is een risicoanalyse aanwezig (Plan), wat moet je verbeteren (Do), is een risicoanalyse aanwezig (Check) en hoe acteer je op eerdere stappen, verbeter je je proces (Act)? Continu anticiperen en verbeteren is het uitgangspunt om goed te kunnen acteren op steeds veranderende dreigingen.
Met betrekking tot de aanschaf verkeren we momenteel nog in de oriënterende fase. Daarnaast is de markt op dit vlak flink in beweging waardoor de beslissing tot aanschaf is uitgesteld naar 2019 en het verzoek is om de resterende middelen 2018 naar 2019 over te hevelen.

Eenmalige baten verbouwing De Voorste Venne (€ 160.000)
De vernieuwde De Voorste Venne is eind 2018 in gebruik genomen, waarna de fase van nazorg is gestart. Bij het opmaken van de jaarrekening 2018 lopen nog een paar nazorgpuntjes voordat de renovatie definitief afgerond kan worden. Het beschikbare budget voor eenmalige kosten is nog niet geheel ingezet. Om de verdere afwikkeling in 2019 mogelijk te kunnen maken wordt voorgesteld om het restant ad € 160.000 over te hevelen naar 2019.

Datagedreven werken (€ 53.000)
Eind 2017 is door het college besloten om het datagedreven werken onderdeel te laten uitmaken van de Heusdense manier van werken. Diverse zaken zaten in 2018 in de ideeën fase en komen nu tot wasdom om verder op te pakken. Dit betekent dat de middelen worden ingezet voor de leergang ondermijning, ten behoeve van ondermijning een proefabonnement op marktplaats, autotrader, CBS gegevens op niveau, voor extra onderzoek naar design sprints duurzaamheid en voor deelname aan het project Smart Start. De beschikbare budgetten hiervoor zijn in 2018 niet volledig ingezet en het voorstel is om deze naar 2019 over te hevelen zodat de hiervoor genoemde zaken verder opgepakt kunnen worden.

Voorziening Onderhoud Gebouwen (€ 165.000)
In lijn met het MJOP, wordt een voorstel gedaan om de resterende middelen in de exploitatiebudgetten voor het onderhoud van de machinekamers van Die Heygrave en ’t Run te gunste te laten komen van de voorziening Onderhoud Gebouwen. De geplande werkzaamheden in 2018 hebben niet volledig kunnen plaatsvinden. De middelen zijn noodzakelijk om deze werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren. De betreffende gebouwen zijn vanaf 2019 onderdeel van het MJOP en dienen meegenomen te worden in de voorziening Gebouwen. Omdat het niet is toegestaan rechtstreeks resultaat aan een voorziening te bestemmen wordt voorgesteld eerst de budgetten over te hevelen naar 2019 alvorens ze in 2019 via de exploitatie gestort worden in de voorziening Onderhoud Gebouwen.

Overhevelingen ten laste van reserves

Aankoop en verbouwing kerk Herpt voor stichting Dorpshuis Herpt (€ 250.000)

Recentelijk is bekend geworden dat de Stichting Dorpshuis Herpt en de parochie c.q. het bisdom het niet eens zijn geworden over het aankoopbedrag voor de kerk. Het is onduidelijk wat dit precies betekent voor het initiatief Dorpshuis 2.0 Herpt. De gevolgen worden voor de zomer van 2019 in beeld gebracht. Mochten er toch nog kansen zijn om het initiatief te realiseren, is het gewenst het geschetste budget van € 250.000 gedurende 2019 beschikbaar te houden.

Aanjager zorg en veiligheid (€ 150.000)

Op 3 juli 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 150.000 uit de reserve sociaal domein voor een aanjager zorg en veiligheid voor 1 jaar. Hiermee wordt ingespeeld op alle ontwikkelingen rondom zorg en veiligheid in en om Bijeen en zijn verbeteringen mogelijk. In september en oktober 2018 heeft de selectie en werving plaats gevonden. In overleg met de gekozen kandidaat is gekozen voor de startdatum 1 januari 2019 en daarom wordt voorgesteld om de middelen over te hevelen naar 2019.

Herstructurering / revitalisering bedrijventerrein (€ 197.500)

In 2018 is gewerkt aan samenwerking van ondernemers op de bedrijventerreinen Vliedberg en Meeuwaart. Voor Vliedberg is dit niet gelukt en voor Meeuwaert worden hier vorderingen in geboekt. Gemeentelijke voorwaarde voor herstructurering is de oprichting van een (parkmanagement) organisatie waarbinnen ondernemers samenwerken. Aangezien de samenwerking tussen ondernemers op Meeuwaert wel is verbeterd, maar nog niet heeft geleid tot een parkmanagementorganisatie is de reden dat dit budget in 2018 niet is besteed. Het voorstel is dan ook om deze middelen over te hevelen naar 2019.

ga terug